0
Vietnam
GWO Advanced Rescue Training  (ART)
GWO Advanced Rescue Training  (ART)
GWO Advanced Rescue Training  (ART)

GWO Advanced Rescue Training (ART)

(1070)

Chương trình này bao gồm GWO cứu hộ nâng cao. Khóa học này dành cho cả những người tham gia đào tạo GWO nâng cao và GWO bồi dưỡng cứu hộ nâng cao. Thời hạn 3 ngày. Giải pháp GWO BST làm việc trên cao hợp lý, các chứng chỉ sơ cứu và xử lý thủ công là điều kiện tiên quyết để tham gia. Các học viên tham gia vào khóa đào tạo cũng sẽ nhận được chứng chỉ GWO làm việc trên cao và xử lý thủ công.

10/May/2021 - 12/May/2021
19/May/2021 - 21/May/2021
25/May/2021 - 27/May/2021
Ngày bắt đầu 25/05/2021
Ngày kết thúc 27/05/2021

Lựa chọn thêm

Dữ liệu GWO cho học viên sẽ được tải lên hệ thống dữ liệu WINDA GWO. Bạn cũng có thể đặt một thẻ cá nhân GWO bằng nhựa

Chú ý:
Phí phụ thêm Winda DKK150 sẽ được tính cho mỗi học viên cho từng chương trình học

Số lượng học viên
* Bắt buộc
07/Jun/2021 - 09/Jun/2021
Ngày bắt đầu 07/06/2021
Ngày kết thúc 09/06/2021

Lựa chọn thêm

Dữ liệu GWO cho học viên sẽ được tải lên hệ thống dữ liệu WINDA GWO. Bạn cũng có thể đặt một thẻ cá nhân GWO bằng nhựa

Chú ý:
Phí phụ thêm Winda DKK150 sẽ được tính cho mỗi học viên cho từng chương trình học

Số lượng học viên
* Bắt buộc
21/Jun/2021 - 23/Jun/2021
Ngày bắt đầu 21/06/2021
Ngày kết thúc 23/06/2021

Lựa chọn thêm

Dữ liệu GWO cho học viên sẽ được tải lên hệ thống dữ liệu WINDA GWO. Bạn cũng có thể đặt một thẻ cá nhân GWO bằng nhựa

Chú ý:
Phí phụ thêm Winda DKK150 sẽ được tính cho mỗi học viên cho từng chương trình học

Số lượng học viên
* Bắt buộc
Information

The ART modules shall enable Delegates to perform entry-type injured person rescue operations,
in a WTG, using industry standard rescue equipment, rescue methods and techniques, exceeding
those of GWO Working at Height.

The target group are for personnel who will be working in the wind industry or related fields and will
have their duties in a wind turbine environment.

Personnel that may need or is selected by their employer to perform advanced rescue or lead an
advanced rescue operation, where training according to one or more modules of the
GWO Advanced Rescue Training may mitigate the identified risks.