0
Vietnam
Đào tạo về cánh quạt, kiểm tra bằng LPS
Đào tạo về cánh quạt, kiểm tra bằng LPS
Đào tạo về cánh quạt, kiểm tra bằng LPS

Đào tạo về cánh quạt, kiểm tra bằng LPS

Điều kiện tham gia kiểm tra và dẫn chứng bằng tư liệu của hệ thống chống sét (LPS) trên tất cả các loại cánh quạt WTG, theo tư liệu GBS. Chú ý: khóa học này được tổ chức khi có tối thiệu 4 người tham gia

Information

Thông tin

Các mục đích của kháo học:

 

 

 

Tiến hành kiểm tra hình ảnh tổng thể từ cấp độ trên mặt đất.

Tiến hành kiểm tra hình ảnh chi tiết của máy thu sóng từ cấp độ trên mặt đất hoặc leo lên tháp gió bằng phương pháp leo dây, xe nâng hoặc giàn giáo. Phân bố điện trợ trong LPS sử dụng hàng triệu mét.

Thay thế các bộ phận hao mòn của bộ tiếp nhận sét

Nhận ra những thiệt hại tiêu biệu do sét đánh trên bề mặt và cấu trúc của cánh quạt

Sử dụng thuật ngữ chính xác cho bộ truyền đạt LPS

Điền thông tin vào tài liệu

Mô tả xây dựng tổng thể của WTG hệ thống chống sét đánh trên các cánh quạt

Mô tả điện trợ và đơn vị đo

Chứng minh chức năng và đầu đọc của thẻ đăng ký sét

Mô tả nguy cơ về sức khỏe bao gồm làm việc trên LPS