0
Vietnam

Đào tạo GWO tại chỗ

Tính linh hoạt

Lựa chọn đào tạo tại chỗ mà chúng tôi đề xuất cho công ty của bạn là một giải pháp rất linh hoạt. Các bố trí có thể sắp xếp theo yêu cầu của bạn. Ví dụ: lớp đào tạo có thể được sắp xếp lịch vào những ngày có gió, khi các kỹ thuật không thể hoạt động hay bị gián đoạn khi đang hoạt động.

Trường hợp thu hút kinh doanh

Khóa đào tạo được tổ chức tại địa điểm của bạn, ở các vùng lân cận hoặc tại vị trí của bạn, khi bạn không có chi phí đi lại và thường hạn chế chi phí khách sạn phát sinh.

Tất cả khóa đào tạo được thực hiện tại chỗ

Chúng tôi đề xuất khóa đào tạo an toàn và kỹ thuật GWO, cánh quạt cấp độ 1 và 2, và đào tạo về kỹ thuật tại chỗ theo yêu cầu của khách hàng. Vài trường hợp, khóa đào tạo được thực hiện  ở vùng lân cận của một trong những tuabin điện gió của khách hàng khiến cho khóa đào tạo trở nên thực tế hơn.

GWO BST (đào tạo an toàn cơ bản) khóa đào tạo tại chỗ

GWO BTT (đào tạo kỹ thuật cơ bản) tại chỗ

GWO về cánh quạt (L1, L2 và LPS) tại chỗ

Thêm thông tin

Thêm thông tin về đào tạo tại chỗ Cơ hội, vui lòng liên hệ:

 

Per Lapholm Christoffersen

+45 5129 1111

plc@globalwindacademy.com