0
Vietnam

Khóa đòa tạo GWO BTT tại chỗ đầu tiên ở Thủy Điển

Khóa đào tạo GWO BTT tại chỗ này được tổ chức cho một lớp ở Malmö thuộc các cơ sở của Siemens Gamesa, nơi Học viện gió toàn cầu mang các thiết bị liên quan để chạy ba chương trình đào tạo bao gồm: GWO BTT về kỹ thuật, GWO về điện, GWO về cơ khí và thủy lực. Khách hàng đã hài lòng về khóa đào tạo tại chỗ mới này và đã đăng ký, lần này là thuộc khu vực miền trung của Thủy Điển.

Hình ảnh