0
Vietnam

Các trung tâm của chúng tôi

Các trung tâm đào tạo vè an toàn ở Đan Mạch được đặt ở Struer, ở bến cảng nơi mà chúng tôi cung cấp khóa đào tạo về an toàn GWO ở trên cảng và ngoài khơi. Trung tâm GWO BTT được đặt tại Holstebro. Ở Việt Nam chúng tôi đặt trung tâm ở Hồ Chí Minh.

Sea Survival with various exercies